SOCIETAS ROSICRUCIANA IN ANGLIA

 

A szabadkőműves mint kereső

A kereső embernek a mai társadalomban nehéz megtalálni a bölcsesség útját. A sok kísértésnek, aminek a rohanó mindennapi életben ki van téve, a társadalom felületessége és a hiányzó tényezők, amelyek a kérdéseit tisztáznák, gyakran megakadályozzák, hogy megtalálja a helyes utat.

Mint kereső ember, úgy érzi, hogy a mindennapi létezés felszíne alá is be kell néznie, hogy keressen és kutasson a természet titkai után, amelyek az embert körülveszik.

Lehet hogy érzékeli, hogy a fátyol fellibentése akár csak egy pillanatra is, veszélyes lehet, ha ez nem a megfelelő kontextusban történik. Valójában a mélyebbre ásás és intenzívebb vizsgálatok vezetnek a tudomány gyökeréhez, amely betekintést nyújt a természet titkaiba, és hozzájárul a mindannyiunk számára hasznos kollektív tudáshoz.

Mint például a tömeg, az energia, a tér és az idő, a tudomány történelmében a fő témák, úgy játszanak a kozmikus szimbolizmus ősi elemei, a levegő, a föld, a tűz és a víz, az irodalom és a költői képzelet világában jelentős szerepet. Valójában a művészi képzelet dinamikája dolgozik, ami nem a művészet monopóliuma, hanem a vallásos élmény alapvető öröksége.

A Societas Rosicruciana in Anglia rituáléinak menete – megszólítja az ember belső hangját– a gondolkodás és az átélés inspiráló élménye által. Ehhez hozzájárul egy “felemelő” misztikus érzés is. Aki ezáltal meg lett érintve az úgy érzi, hogy fel lett emelve egy soha meg nem szűnő egyetértésbe és tisztaságba.

 

A Rózsakeresztesek indítéka és háttere

A Rózsakeresztesek indítéka az az akarat, hogy hidat építsenek a két világ között, nevezetesen az emberi, azaz az anyagi világ – amelyben az értékek és az életnek az elvei viszonylagosak és végesek – és a lelki világ – ahol az időtlen isteni mag létezik – azaz a kozmikus én. A két elválasztott, de egymást erősítő világ közti híd egyesíti a személyes és a kozmikus ént. Ezzel bölcsességet és erőt merít az univerzális forrásból, a fényből, amelyet a sötétség nem fogadott fel. Ez a szellemi erő az embereknél mint “Krisztus”; vagy mint “Buddha”, vagy mint “Brahman” vagy más nevén jelenik meg. Ez a híd mutatja az emberiségnek azt az elveszettnek tűnt belső erőt, amely segít megszabadulni a tér és idő kötegéből.

Ez a Rózsakereszt alapja, ez az az alap, amelyen a S.R.I.A. tagjai tovább kutatnak a mélyebb ismeretek felé. Tágabb értelemben a filozófia és a tudomány elmélyítésére koncentrálnak. Így kívánnak néhány lépést tenni abban az irányban, hogy a bölcsesség és a megértés közelebb kerüljön a két világ valódi természetéhez. Ennek köszönhetően ez egy különleges rálátást ad a fent említett hídra.

Három írás fontos a mi a Társaságunkban, amelyet Johann Valentin Andreae evangélikus lelkész és tudós írt a 17. század elején. Ezen írások:

  • a Fama Fraternitatis,
  • a Confessio Fraternitatis,
  • és a Chemical Wedding avagy magyarul az Alkímiai Esküvő.

Ezek az írások a Rózsakeresztes megnyilvánulások, amelyekben a Rózsakeresztesek filozófiájának a lényege allegorikus formában vannak megírva. A S.R.I.A. legfontosabb irata a Fama Fraternitatis, amelyben Christian Rosencreutz legendája egy kitalált figuráról olvasható.

Christian Rosencreutz-ról úgy tudjuk, hogy német származású és a 14.-ik században élt. Bejárta egész Európát és a Közel-Keletet majd végül visszatért szülőhazájába, hogy ott egy kolostor-szerű rendet alapítson. Ez a rend ugyanolyan emberekből állt, mint ő maga, akik egy testvériséget formáltak azzal a céllal, hogy megvilágosodást és gyógyítást adjanak a világnak. Az valószínű, hogy orvos volt, a gyógyítás azonban inkább spirituális célzatú volt, mint a testi gyógyítás.

Ezért is tanácsos a Fama Fraternitatis írást, (amelyet magyarra is lefordítottak) elolvasni. A történet magja nem Christian Rosencreutz vándorlásaiban és a Németországba történő visszatérésében van, hanem abban, hogy a halála után egy sírkamrába temették, amely az elkövetkező 120 évben elrejtve maradt. A sírkamra felfedezése és ennek felnyitása után megtalálták az érintetlen teste mellett azokat az írásokat, amelyek a tanításának a magját alkotják. Egyértelmű, hogy ez a történet Krisztus életének az újra elmesélése allegorikus formában. Ezzel nem mindenki ért egyet, de ez az egyik legfontosabb tudományos vélemény.

Ez egy nagyon erős allegória az univerzális szimbólumok használatával. Az égbolt valóban tele van jelekkel és szimbólumokkal és a nagy tanító mesterek, mint Hermész Triszmegisztosz és Püthagorasz, a tanítványaiknak már mondták: ahogy fent, úgy lent is. Ezek a jelek és szimbólumok olyan közel állnak az ember felfogásához, hogy már egy univerzális karakterrel bírnak, és a belső világot teszik láthatóvá amelyek jobban hatnak az ember belsőjére, mint a szavak és gondolkodásra vagy cselekvésre késztetnek.

De mi a háttere az egyetemes szimbólumoknak? Mindenki a saját értelmezését adja, amely még súlyos vitákra is alapot ad az eltérő magyarázatok között. Gondoljunk csak a különböző vallásokra. Lényegében ezek ugyanarra a tanításra és élet-bölcseletre épültek, de az embernek ezt gyakran nehéz felismernie. A S.R.I.A. teljes szélességben lehetőséget ad ezekről gondolatokat cserélni.

 

Societas Rosicruciana in Anglia

A S.R.I.A. egy független Társaság, amelynek tagjai az Angliai Nagypáholy (U.G.L.E.) által elismert reguláris szabadkőműves páholyok tagjai, szabadkőműves mester fokon. Azonban a S.R.I.A. egy olyan Rend, ahol az ember a fokokat nem olyan módon kapja meg, mint ahogy az szokványos a szabadkőművességen belül.

A Társaság elsősorban egy tanulókör, amelyben a régi Christian Rosencreutz mítoszra reflektálva azzal megbízatással, hogy a keresés a tudás és bölcsesség után továbbra is folytatódjon. Ez úgy történik, hogy a filozófia iránt érdeklődő szabadkőművesek egymást segítik, támogatják és bátorítják a tanulásban. Tehát ez tovább megy, mint a szabadkőművesség, és más is van benne, mint a többi “magas fokban”.

A fokonkénti továbbjutás is csak tanulás útján szerezhető meg.

A Societas Rosicruciana in Anglia eredete

A Társaságot a 19. század második felében két angol szabadkőműves alapította. Az egyik azt állította, hogy az Angol Nagypáholy Levéltárában több különböző rózsakeresztes rituálékat fedezett fel, a másik, hogy a régi németországi rózsakeresztesek titkait kapta meg ezek leszármazottaiktól.

A S.R.I.A.-t 1866-ban alapította Robert Wentworth Little (1840-1878). Little fiatal korában már elismert szabadkőműves volt, és 1867-ben titkára a Middlesex Szabadkőműves megyének. Barátja volt William Henry White-nak, aki 1810 és 1857 között Főtitkára volt az Angliai Szabadkőműves Nagypáholynak. White 1866-ban hunyt el, és a hagyatékában Little talált néhány régi rózsakeresztes dokumentumot, amelyek White birtokába hivatalba lépésekor 1810-ben kerültek. Ezekkel az iratokkal White nem csinált semmit.

Little eredeti terve, hogy egy rózsakeresztes társaságot alapítson ezen adatok megtalálása után, egyre jobban kezdett formálódni, különösen azután, amikor kapcsolatba került “Kenneth” Robert H. Mackenzie-vel, aki szintén szabadkőműves volt. Mackenzie húsz évet tartózkodott Ausztriában, ahol megismerkedett beavatott német rózsakeresztesekkel, akik magukat az évszázadokkal korábbi rózsakeresztesektől származtatták. Az avatottak, akik között magyarok is voltak, Mackenzie-t számos fokba felavatták és engedélyt adtak neki arra, hogy Angliában egy ezoterikus rózsakeresztes Társaságot alapítson.

Mackenzie a tudással, az engedéllyel, a dokumentumokkal és kéziratokkal felszerelkezve, amelyeket White a londoni Szabadkőműves Nagypáholy pincéjében talált, Little-lel és néhány angol szabadkőművessel közösen megírtak számos rituálét, és megalapították a S.R.I.A.-t. A szervezet az angol szabadkőműves mintára, már tartalmilag és formailag arra a rózsakeresztes gondolatokra lett felépítve, ami a gyakori volt a 19. században az angol anglikánoknál.

A Rend Főtanácsának (Supreme Council) van egy több mint 3000 ezer kötetből álló értékes könyvtára, amely rendelkezésre áll a Társaság tagjai számára.

Londonban és nagyobb Egyesült Királysági és angol nemzetközösségi városokban megtalálhatók a S.R.I.A. College-ek. A S.R.I.A. mellett van még Skóciában egy önálló Societas Rosicruciana in Scotia (S.R.I.S.) is.

Emellett baráti kapcsolatokat ápol az Egyesült Államokban és Kanadában található szintén Szabadkőműves Rózsakeresztes Társaságokkal.

A Societas Rosicruciana in Anglia felépítése

Mint korábban is lett említve csak szabadkőműves-mesterek lehetnek tagjai a Társaságnak.

Ezeknek a szabadkőműves-mestereknek reguláris páholy tagsággal kell rendelkezniük, és el kell fogadniuk az egyetemes hármasság hitét. A jelölt, aki a Társaság tagjai által lett javasolva és támogatva, egy titkos szavazás után kerül a felvételi listára.

A tagokat, Fratres-nek, azaz latinul Testvéreknek nevezik. Az az elvárás velük szemben, hogy legyen szellemi kapacitásuk a Társaság tanulmányaiban, a filozófia, tudomány és a teológia területén.

A Társaságban kilenc fok van, minden fok a saját rituáléjával. A tagok arra vannak késztetve, hogy a rituális munkák mellett, az eredeti iratokat is olvassák és azokról eszmecserék folyamán értekezzenek. A tagok elvállalják azt is, hogy nemcsak részt vesznek a rituális munkán, hanem a rituálékat is megtanulják. Megmutatják, hogy hajlandóak tanulni, és hogy másokkal is megosztják ennek a tanulásnak az eredményét, azáltal, hogy aktívan részt vesznek az élet legfontosabb kérdéseinek a megtárgyalásában, és hogy képzik magukat az ókori világ bölcsességeiben, művészetében és irodalmában.

 

Fokok és Rendek

Az első négy fok az Első Rendben van.

I. Zelator

II. Theoricus

III. Practicus

IV. Philosophus

A következő három fok, más néven a Beavatottak fokai, a Második Rend. Ezeket a Chief Adept kezeli, a Suffragan (helyettesítő) és a tartományi tisztségviselőkkel együtt, akik közösen alkotják a Tartomány vezetőségét.

Ezek a fokok a következők:

V. Adeptus Minor.

VI. Adeptus Major.

VII. Adeptus Exemptus.

Ezek a három fok együtt egy szentháromságot alkot.

Az utolsó két fokot,

VIII. Magister

IX. Magus

amely a Harmadik Rend fokai, a Supreme Magus azaz a Rend Nagymestere adományozza személyesen. A Harmadik Rend tagjai a Nagy Tanács tagjaival együtt formálják a Társaság vezetőségét.

 

A Kollégiumok

A tagok Kollégiumokban jönnek össze és ezek Tartományokba vannak beosztva, amelynek az élén a Chief Adept és a Suffragan áll.

Vannak rituális munkagyűlések és tanulmányi gyűlések. A tanulmányi gyűlések (legalább 3 gyűlés évente) alatt mindig egy adott témáról tart az egyik tag előadást. Ezen kívül vannak otthon tartott Kollégiumok is, ahol több S.R.I.A. tag mélyebben foglalkozik egy adott témával. Ennek a célja, hogy az adott témát bővebben kidolgozzák és egy következő Kollégium alkalmával más tagokkal közösen ezt átbeszéljék. A végső cél egy olyan témát megírni, amely a S.R.I.A. könyvtárba kerül majd, és prezentálni lehet egy Kollégiumi gyűlés alkalmával.

historical-logo-300x190

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

  • A S.R.I.A. az egy vallás?

Nem, a S.R.I.A. nem vallás, vallási szervezet, szekta vagy más dogmatikus egyesület. Minden szabadkőműves mester – aki az Angol Nagypáholy által elismert szabadkőműves páholyok tagja – fajra, életviteli meggyőződésre, szexuális orientációra, politikai vagy vallási irányzatra tekintet nélkül a S.R.I.A. tagja lehet, feltéve, hogy tudatában van rózsakeresztes eszméknek. A S.R.I.A. tiszteletben tartja a véleményeket, ha az megfelel az emberiség általános elveinek. A tagok között sok különböző életvitelű és különféle filozófiai tanokat követők vannak.

  • Hogyan hívják a S.R.I.A. tagokat?

A tagokat Frater-nek nevezik (többes számban: Fratres).

  • A S.R.I.A. egy keresztény társaság?

A S.R.I.A. nem egy direkt keresztény társaság. Szimbolikájának egy részét a keresztény szimbolikából is kölcsönzi. Azonban ez visszavezethető az egyetemes szimbolikára, amely megtalálható minden vallásban vagy kultúrában.

  • Hogyan éli egy Frater a hétköznapi életét?

Egy Frater ugyanúgy élvezi az életet, mint a többi ember. A kérdés talán az, hogyha valaki az ezotéria és a spiritualitás mezejére lép és ezen gondolkodik, akkor a hétköznapi dolgok háttérbe szorulnak. Ez feszültségre ad okot, amivel mindenki szembesül, és ez az ahol mindenkinek meg kell találnia az egyensúlyt.

  • A S.R.I.A. az egy tan, amelyet követni kell?

Nem, a S.R.I.A. az nem tan, amelyet követni kellene. A cél az, hogy az ember növelje a saját tudását és tapasztalatait és ezeket megossza más Fratres-ekkel S.R.I.A. falain belül, és amit lehet, azon kívül.

  • Milyen szerepet kapnak a rítusok S.R.I.A.-ban?

A S.R.I.A. egy tanulmányi és beavatási társaság. Tehát ez nem egy klub, ahol a tagok, egy tanfolyamot követnek, hanem tanulással, tudással és szakértelemmel járulnak hozzá a Társasághoz és így tudnak fokról fokra fejlődni. A rituálék szerepet játszanak ebben a tanulásban, mert az emberi lény érzékeny a szimbólumokra. Ez a szimbolika a rituálékban ki van hangsúlyozva, és megnöveli az emberi érzékenységet a lélek világára. A rituálék segítenek megérteni azokat az eseteket, amelyekhez nincsenek szavak. Ezen rituálékban a hozzátartozó fokok misztikus elvei kapnak megfelelő szerepet.